Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSPLAN

Personalgruppen består av två förskollärare varav en är förskolechef och tre barnskötare. Förskolechefen har ett övergripande ansvar för verksamheten och är även delaktig i arbetet med barngruppen. En av barnskötarna arbetar trettio timmar och har ansvaret för matinköp, matlagning osv.

En styrelse bestående av fyra föräldrar är ytterst ansvarig för föräldrakooperativet och dess ekonomi.

Föräldrarna är delaktiga i verksamheten genom att vikariera vid personalens kortare oplanerade frånvaro, ansvara för städning av förskolan och ingå i vissa grupper exempelvis ”fixargrupp” och ”trivselgrupp”.

Utvärdering sker på planeringsmöten och efter varje termin/ läsår. Utvärderingen ligger som grund för nästa läsårs verksamhetsplanering tillsammans med föräldraenkäten och barnens intressen.

Förskolans uppdrag

På Justineborgs förskola arbetar vi enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
                                                                                                                   (Lpfö 98/10)

Följande kapitel kommer att ta upp förskolans mål och utförande utifrån läroplanens olika delområden såsom normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem.

Normer och värden.

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.
                                                                                                                   (Lpfö 98/10)

Mål på Justineborgs förskola:

 • att barnen ska känna sig trygga på vår förskola
 • att barnen ska känna glädje, lust till lek och socialt samspel
 • att flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och intressen
 • att barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Genomförande / arbetssätt:

Leken är grunden i vår verksamhet. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och samtidigt lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem.

Genom leken lär sig barnen socialt samspel, regler och normer, lär sig ta hänsyn, leva sig in i andra människors situation, vilja hjälpa och respektera andra barn och vuxna.

Vi har ett förhållningssätt där vi medvetet ser till att flickor och pojkar får samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen.

Vi lär barnen att visa respekt för allt levande och vara rädd om naturen. Sopsortering och ett miljövänligt förhållningssätt är en självklarhet hos oss.

Utveckling och lärande.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.
                                                                                                                   (Lpfö 98/10)

Mål på Justineborgs förskola:

 • att barnen i leken utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
 • att barnen efter mognad ska utveckla en självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • att barnen utvecklar språket, sin matematiska förmåga och kreativiteten
 • att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera
 • att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja och utforska teknik i vardagen
 • att barnen i leken tränar sin fin och grovmotorik

Genomförande / arbetssätt:

På förskolan arbetar vi efter ett tematiskt arbetssätt som genomsyrar i stort sett alla aktiviteter. Val av tema styrs av barnens intressen och barnets lärande blir på så sätt sammanhängande, roligt och meningsfullt. Med ett temainriktat arbetssätt fångar vi upp många olika mål från kapitlet i läroplanen om utveckling och lärande såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Den språkliga utvecklingen övas ständigt genom lek, högläsning, samtal, sång, fingerlekar, rim och ramsor. Det här året har vi bestämt att fortsätta använda oss av ” Före Bornholmsmodellen”, ett arbetsmaterial för tidig, medveten och lekfull språkträning.

Vi arbetar med matematiken i vardagen för hela barngruppen och lägger stor vikt vid språkets betydelse för matematiken. Vi leker och lär matematik ute som inne, övar grundläggande begrepp, sortering och mönster.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, dans och rytmik främjar barnens utveckling och lärande.

Barnen tränar naturligt sin grovmotorik genom att vara ute och leka på gården och i naturen men vi förstärker detta genom att ha gymnastikgrupper. Finmotoriken tränas genom sysselsättningar och aktiviteter såsom trä pärlor, lägga pussel, bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

En dag i veckan gör vi en skogsutflykt, då barnen får lära sig lite om djur och natur, leka och använda sin fantasi, öva balans och motorik, men framförallt få en positiv upplevelse och känna glädje över att vara ute i skogen.

Barns inflytande.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
                                                                                                                   (Lpfö 98/10)

Mål på Justineborgs förskola:

 • att barnen utifrån sin förmåga ska vara delaktiga i förskolans planering 
 • att barnen efter mognad ska utveckla en självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • att verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i    verksamheten

Genomförande / arbetssätt:

Barnens åsikter, engagemang och intressen tas tillvara och påverkar förskolans verksamhet

Vi synliggör vårt arbete i förskolan med en pedagogisk dokumentation, genom foto, texter och bilder som visar barnens arbete och lärande. I reflektionen mellan pedagoger/barn/föräldrar blir dokumentationen pedagogisk.

Vi använder oss av bilder och små filmer på en Ipad som barnen tillsammans med en pedagog tittar på och reflekterar över, barngruppen blir en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande.

Förskola och hem.

Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
                                                                                                                   (Lpfö 98/10)

Mål på Justineborgs förskola:

 • att varje barn tillsammans med föräldrarna får en bra introduktion i förskolan
 • att föräldrar ska känna sig delaktiga i barnens vardag på förskolan

Genomförande / arbetssätt:

Tillsammans med föräldrarna stödjer och uppmuntrar vi barnen till självständighet i vardagen, efter varje barns behov, erfarenhet och mognad.

Inskolningen av det nya barnet och föräldrarnas första tid på skolan är en tid då relationer och tillit byggs. Vi erbjuder barn och föräldrar en flexibel start på förskolan beroende på behov och önskemål.

Föräldrarna informeras om verksamheten genom föräldramöten, månadsbrev och veckoplanering. Utvecklingssamtal sker i början av vårterminen.

Vi synliggör vårt arbete i förskolan med en pedagogisk dokumentation, genom foto, texter och bilder som visar barnens arbete och lärande. Dokumentationen ger familjerna en inblick i vår verksamhet och föräldrar och barn har möjlighet att reflektera tillsammans.

Vår ambition det här året är att varje månad ge ut ett månadsblad till föräldrarna där de får en inblick i vad som händer i våra projekt på förskolan.

 

Hantering av klagomål på verksamheten

I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande.

Klagomål på verksamheten kan skickas till förskolechef via mail forskolechef@justineborg.se Märk mailet med benämningen ”klagomål” i ämnesraden.”

Förskolechef ansvarar för att utreda och återkoppla via mail eller muntligt.

Det finns också möjlighet att lämna in klagomål till förskolechefen anonymt via brev i postfacken i kapprummet.

 

En friskare vår för alla

Under julhelgen har många drabbats av diverse sjukdomar och smittor, en del drabbas hårdare än andra. Vi kommer under våren vara extra restriktiva mot att tillåta sjuka barn på dagis för att om möjligt få en helt frisk vårvinter.

Barnen på förskola leker tätt tillsammans och är inte ute lika mycket som under den ljusare delen av året. Det finns en hel del du som förälder kan göra för att förebygga smittspridning, men självklart är det ingen garanti för att ditt barn inte ska bli sjukt, eller smitta andra.

 Läs följande information från vårdguiden:

http://www.vardguiden.se/dagissmittor

 Socialstyrelsen har också skrivit en lång skrift i ämnet, som kan vara intressant läsning:

Socialstyrelsen: Smitta i förskolan

 

Bygglov klart på Adolfsbergsvägen

Igår pratade vi med stadsbyggnadskontoret och bygglovet för förskola på Adolfsbergsvägen 26 hade godkänts. Yippi!!
Henrik kommer att under veckan få bygglovsbeviset.
Detta betyder att vi nu kan tuta och köra med vår interrimslokal.
Vi tänker försöka hinna skriva hyreskontrakt före jul med start antingen 1 feb eller 1 jan. Gissad inflyttning 1 Maj.
 
Vad gäller vår slutgiltiga lösning i Annedal så har vi ju 2 likvärdiga alternativ, Bonre eller Svenska Bostäder.
Lokalgruppen föreslår att vi har ett kortare möte den 12 Januari 19.00 där vi diskuterar och röstar på vilket alternativ vi skall satsa på.
 
Planeringsgruppen kan då oxå informera om hur,när arbetet med Adolfsbergsvägen skall genomföras.
I lördags köpte Planeringsgruppen ett helt kök på Blocket(köksskåp, spis,kyl,frys,diskmaskin) som nu står i de nya lokalerna omonterat(8000 kr).
 
mvh Lokalgruppen

Kontakt & ansökan

Ansökan om plats på förskolan:

Stockholms stad inför nu ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Från 3 oktober 2014 har föräldrar kunnat söka även till fristående förskolor/pedagogisk omsorg via e-tjänsten Min barnomsorg på stockholm.se (e-legitimation krävs).

Vad innebär det för mig som redan ställt mitt barn i kö till förskolan?

Du som ansökt om plats för ditt barn i någon av våra verksamheter behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du har valt. Logga in i Min barnomsorg (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se.

Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här:
http://www.stockholm.se/forskola

Kontaktuppgifter

Om du har ytterligare frågor eller vill veta mer, kontakta oss på:

     Mail: info@justineborg.se

     Telefon: 08-98 73 90 (mellan 8-17 vardagar)

 
Styrelsen nås på:
     Mail: styrelsen@justineborg.se
 
Vi finns på adressen:
     Adolfsbergsvägen 26
     168 66 Bromma 

Hem

På Justineborg jobbar vi för att tillsammans med föräldrarna stödja och uppmuntra barnen till självständighet i vardagen. Vi utgår från varje barns behov, erfarenhet och mognad. Leken är grunden i vår verksamhet, vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och samtidigt locka till lek och aktivitet som utvecklar dem. 

Vi arbetar i en åldersblandad grupp (1 till 5-åringar) på högst 20 barn med hög personaltäthet. Justineborgs förskola drivs som föräldrakooperativ av ekonomiska föreningen Justineborg i Mariehäll – Bromma sedan 1990.

En dag på Justineborg

07:30 Förskolan öppnar

08:30 Utelek

09:00 Aktiviteter såsom gymnastik, utflykter och skapande

10:45 Samling

11:00 Lunch (varje dag serveras hemlagad lunch)

12:00 Vila (Alla barn vilar efter lunch. Detta för att få en stunds avkoppling. De minsta sover. De andra är indelade i två grupper och lyssnar på CD-saga) och därefter innelek och pyssel

14:00 Mellanmål

14:30 Lek på gården eller pyssel inne

17:00 Förskolan stänger

Alla tider är cirkatider. Förskolan har vid behov från familjerna öppet från 6.30 till 18.30.

Stadens ramtider för öppethållande omfattar alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dagar då förskolan är stängd utöver de nämnda så anordnas tillfällig plats på annan förskola vid behov.

 Förskolan serverar frukost om behovet finns.