Ekonomiska föreningen Justineborg

Vad innebär ett föräldrakooperativ?
Justineborg drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att varje familj är medlem i den ekonomiska föreningen. Genom att föräldrar är delaktiga i fixardagar, städning och ekonomi frigörs ekonomiska resurser. Med dessa resurser kan förskolan prioritera en hög personaltäthet och vällagad mat med kvalitetsråvaror. Personalen leds av en förskolechef som också är ansvarig för den pedagogiska verksamheten.

  • Städning

Städningen av förskolan sköts delvis av en städfirma men också av föräldrarna. Städveckan inträffar ungefär var 15:e vecka för varje familj. En extern städfirma städar på måndagar, tisdagar och torsdagar, sedan städar föräldrarna, en gång lite enklare på onsdagskvällar och sedan grundligare under helgen.

  • Jour

Samma vecka som en familj har ansvar för städning fungerar föräldrarna även som jour ifall ordinarie personal samt vikarier inte kan arbeta. Det kan innebära att föräldrarna behöver hoppa in och jobba några timmar. Observera att i högsta möjliga mån täcks vakanser upp med vikarier.

  • Fixardag(ar)

En till två dagar per år anordnas en fixardag för alla föräldrar. Detta är ett bra tillfälle att påverka barnens miljö och göra den inspirerande. Vi utför arbete på gården och inne i lokalen. Detta är även ett trevligt tillfälle att lära känna andra föräldrar. Under fixardagen äter vi lunch tillsammans. Av säkerhetsskäl är inte barnen med under fixartimmarna.

  • Föreningsstämmor

I Justineborgs ekonomiska förening är det viktigt att alla föräldrar är väl informerade och känner sig delaktiga i förskoleverksamheten. För att uppfylla det har vi medlemsmöten två gånger per år då alla föräldrar är kallade (maj och november). Är det något speciellt på gång kan det bli extra möten. Alla familjer bör vara representerade på medlemsmötena. Kan man inte komma är det viktigt att ta reda på vad som diskuterats och beslutats.

  • Vårutflykt

En gång per år anordnas en vårutflykt av trivselgruppen (ofta en fredag i maj). Denna dag deltar både, barn, föräldrar och personal. Inför vårutflykten förbereder trivselgruppen mat och varje familj kommer direkt till utflyktsplatsen och ansvarar för sina barn.

Föräldrars insats

  • Varje familj deltar i någon av föreningens arbetsgrupper.

Styrelsen
Styrelsen som bestående av minst fyra föräldrar, är ytterst ansvarig för föräldrakooperativet och dess ekonomi. Uppdelning i styrelsen: Ordförande, Personalansvarig, Sekreterare, Kassör och 1-2 suppleanter.
Styrelsemöten hålls nio gånger per år. Alla familjer bör någon gång under sin tid på förskolan sitta med i styrelsen. Ett roligt arbete och en bra möjlighet att vara med och påverka barnens vardag på förskolan.

Fixargruppen
Utför trädgårdsarbete och lagar saker som inte kan vänta till fixardagen, exempelvis om grinden är trasig. Ansvarar för planeringen av fixardagen.

Trivselgruppen
Ordnar förtäring vid möten och gemensamma aktiviteter. Anordnar en vårutflykt och hjälper personalen med mindre inköp.

Städgruppen
Ansvarar för städschemat, städinstruktioner, samt inköp av städmaterial och tvätt av mattor eller dylikt.

Informationsgruppen
Uppdaterar hemsidan, tar fram informationsblad och uppdaterar adress- och maillista.

Avgifter

Månadsavgiften är reglerad av Stockholms stads maxtaxa, för mer information se Stockholms stads hemsida. Betalning ska ske i förskott senast den 26:e varje månad.